Top

Pubu飽讀電子書

大家說越語_第二十七期

出版日期:2017/09/15
出版:韓語學習誌 / 越語村
語言:繁體中文(台灣)
檔案格式: PDF(適合平板)
頁數:78
ID:105240

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

一般初學者,都想學會越南語,並有朝一日能到越南使用。但東背一句、西背一句,相當不切實際。本套教材打破舊式傳統,以最新穎的方式,建構宛如置身在越南的情境,從最實際的各個場景中去學習越南語,而且南北越的不同說法都會教授並附有情境圖片,紮實地學出牢固的越語能力。

我們的堅持是,以句型解說搭配單字套用,將日常生活中所有會出現的會話句子,滴水不漏的句型剖析,讓學習者贏在理解而不是硬記死背。

整套內容配合全彩精美插畫進行,單字部分也多有插圖對應理解!讓你在學習時不會霧剎剎的,樂趣中更加深學習印象。

每天反覆的聽、不停的講,保證在課程結束之後,當你在遇到越南人時,也能輕鬆聊上二句,而不再感到懼怕。

有興趣可以到我們的網站逛逛
http://goo.gl/fNkZ6M

章節目錄

001封面
002目錄
004廣告
越南語SUPER專案
006聽歌學越南語
Ngồi hát đỡ buồn- Trúc Nhân
坐下來唱歌就會好點 (就不會這麼難過)
020慶典越南語
Tết Trung Thu 中秋節
029從小學生課本學越語閱讀
Đổi giày 換鞋
037街頭巷尾生活越南語
考試
046新聞越南語
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là đô thị tăng trưởng nhanh thứ hai châu Á trong năm 2021
2021年胡志明市增長率可位居亞洲第二
055 用越南語介紹台灣
墾丁
068 看電影學越南語
Ma dai
075 外國人容易混淆的越南語用法
từ từ
078 單字卡
Ở đây:這裡

看更多
收起來

001封面
002目錄
004廣告
越南語SUPER專案
006聽歌學越南語
Ngồi hát đỡ buồn- Trúc Nhân
坐下來唱歌就會好點 (就不會這麼難過)
020慶典越南語
Tết Trung Thu 中秋節
029從小學生課本學越語閱讀
Đổi giày 換鞋
037街頭巷尾生活越南語
考試
046新聞越南語
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là đô thị tăng trưởng nhanh thứ hai châu Á trong năm 2021
2021年胡志明市增長率可位居亞洲第二
055 用越南語介紹台灣
墾丁
068 看電影學越南語
Ma dai
075 外國人容易混淆的越南語用法
từ từ
078 單字卡
Ở đây:這裡