Top

Pubu飽讀電子書

Teknik-Teknik Penaakulan

出版日期:1997/01/01
出版:Penerbit USM
作者:Lok Chong Hoe
語言:Bahasa Melayu(馬來文)
檔案格式: EPUB(適合手機)
頁數:115
ID:95825

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

"Tajuk yang dibincang dalam buku ini bukanlah suatu kursus tentang logik formal (atau logik bercorak simbol). Ia hanya bertujuan memilih dan membincangkan beberapa teknik dan kemahiran daripada bidang logik yang mempunyai aplikasi yang luas. Teknik dan kemahiran tersebut dapat membantu golongan yang mengikuti bidang ini berfikiran lebih jelas, membezakan tentang perkara (atau pendapat) yang berlainan, berhujah secara betul dan berkesan, menganalisis dan menilai hujah yang disampaikan oleh orang lain, mengenal pasti falasi yang terkandung dalam hujah yang lemah dan lain-lain lagi.
Bagi mencapai tujuan tersebut, kursus ini akan menumpukan perhatian kepada perkara-perkara seperti perbezaan antara kemungkinan logik dengan kemungkinan fizikal (kerana kebolehan berfikir dan berhujah secara logik bergantung kepada corak penalaran yang betul dan berkesan. Teknik ini tidak bergantung kepada fakta atau perbezaan antara pernyataan benar dengan pernyataan yang tidak benar walaupun ia mempunyai aplikasinya kepada bidang yang mengkaji fenomena yang wujud atau berlaku di dalam dunia ini, termasuk kajian sains kemasyarakatan, sejarah manusia, dan juga bidang seni), hujah deduktif yang bercorak silogisme, membezakan antara hujah silogisme yang sah dengan yang tidak sah, penggunaan gambar rajah Venn sebagai satu cara untuk menentukan kesahan sesebuah hujah, perbezaan antara kesahan dengan kebenaran, hujah deduktif yang bercorak modus ponens dan modus tollens, pertalian logik antara pernyataan (seperti pertalian bercorak kontrari, kontradiksi, kontradiktori, implikasi, subkontrari, konsistensi, dan lain-lain). Di samping itu, kursus ini juga akan mengkaji perbezaan antara penalaran bercorak deduktif dengan penalaran bercorak induktif (ini suatu perkara yang berfaedah kerana terdapat bidang tertentu termasuk bidang sains dan sains kemasyarakatan yang menggunakan hujah bercorak induktif untuk menyokong. hipotesis atau teorinya), perbezaan antara syarat perlu dengan syarat mencukupi, cara mendefinisikan istilah atau konsep, cara mengidentifikasikan kelemahan hujah termasuk falasi tidak formal, cara mencabar dan menentang hujah yang lemah dengan menggunakan contoh lawan dan hujah lawan, maksud hujah yang bercorak dilema, dan lain-lain lagi.
Dengan meninjau sambil membincangkan teknik-teknik berfikir ini, kursus ini akan menolong para pelajar berfikir secara lebih kritis dan berkesan."

您可能會喜歡

留言Facebook

顯示更多