Top

Pubu飽讀電子書

連日本人都按讚:生活日語會話

出版日期:2013/01/22
出版:永續圖書 / 雅典文化
作者:雅典日研所
語言:繁體中文(台灣)
檔案格式: PDF(適合平板)
頁數:352
ID:20320
本書提供附件下載

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

跟著我這麼說就對了!
  生活很簡單,學語言就要從最基本的生活會話開始!
  了解各種情境,就能發現生活會話是如此簡單
  本書依照生活主題編排,讓您融入各種情境,日語輕輕鬆鬆就上手
  生活會話一點也都不難。
  讓你輕鬆應用馬上開口說!

章節目錄

1基本用語篇

1-1招呼問候
o.ha.yo.u.go.za.i.ma.su.
早安。

ko.n.ni.chi.wa.
午安。

ko.n.ba.n.wa.
晚安。

o.ya.su.mi.na.sa.i
晚安。

o.ge.n.ki.de.su.ka.
你好嗎?

sa.i.ki.n.wa.do.u.de.su.ka.
最近過得如何?

o.hi.sa.shi.bu.ri.de.su.
好久不見。

ta.da.i.ma.
我回來了。

o.ka.e.ri.na.sa.i.
歡迎回來。

o.tsu.ka.re.sa.ma.
您辛苦了。

ko.chi.ra.ko.so.
彼此彼此,我才~。

i.ra.ssha.i.
歡迎光臨

o.ja.ma.shi.ma.su./shi.ma.shi.ta.
打擾了。

ki.o.tsu.ke.te.
請小心。

de.su.
我是~。

yo.ro.shi.ku.o.ne.ga.i.shi.ma.su.
請多多指教

1-2道別

sa.yo.na.ra.
再見。

o.sa.ki.ni.shi.tsu.re.shi.ma.su.
我先離開了。

ja./ma.ta.
再見。

i.tte.ki.ma.su.
我出門了。

i.tte.ra.ssha.i.
請慢走。

so.ro.so.ro.ka.e.ri.ma.su.
差不多要回去了。

1-3道謝

a.ri.ga.to.u.go.za.i.ma.su.
謝謝。

do.u.mo.
謝謝。

o.se.wa.ni.na.ri.ma.shi.ta.
多謝關照。

o.ka.ge.de.
多虧~。

1-4道歉

o.so.re.i.ri.ma.su.ga.
不好意思。

mo.u.shi.wa.ke.a.ri.ma.se.n.ga.
真的很抱歉。

su.mi.ma.se.n.
對不起∕謝謝。

go.me.n.
抱歉。

1-5請求

cho.tto.o.ne.ga.i.ga.a.ru.n.de.su.ke.do.
有個請求想麻煩你。

o.ne.ga.i.shi.ma.su.
麻煩了。

te.tsu.da.tte.i.ta.da.ke.ma.se.n.ka.
可以幫個忙嗎?

mo.ra.e.ma.se.n.ka.
請~∕可以~嗎?

ku.re.ma.se.n.ka.
可以給~∕做~嗎?

1-6讚美

o.me.de.to.u.go.za.i.ma.su.
恭喜。

o.ta.n.jo.u.bi.o.me.de.to.u.
生日快樂。

sa.su.ga.
真不愧是。

sa.i.ko.u.de.su.
棒極了。

su.go.i.
真厲害。

u.ma.i.
厲害、好吃。

jo.u.zu.de.su.
很拿手。

e.ra.i.
了不起。

yo.ku.ya.tta.ne.
做的很好。

ka.kko.i.i.
帥呆了。

ki.re.i.
漂亮。

u.ra.ya.ma.shi.i.
羨慕。

1-7詢問

o.na.ma.e.wa.
您貴姓?

do.na.ta.de.su.ka.
請問是哪位?

o.i.ku.tsu.de.su.ka.
請問貴庚?

kyo.u.wa.na.n.yo.u.bi.de.su.ka.
今天星期幾?

i.tsu.de.su.ka.
甚麼時候?

na.n.ji.de.su.ka.
幾點?

do.ko.de.su.ka.
在哪裡?

do.ko.e.i.ki.ma.su.ka.
你要去哪裡?

i.ma./yo.ro.shi.i.de.su.ka.
現在方便嗎?

do.u.shi.te.de.su.ka.
為什麼呢?

do.u.o.mo.i.ma.su.ka.
覺得怎麼樣?

i.ma.wa.a.i.te.i.ma.su.ka.
現在有空嗎?

2基本動作篇

2-1睡覺

o.ki.na.sa.i.
起床。

ma.da.ne.mu.i.
還很睏。

ne.mu.re.na.i.
睡不著。

ne.bo.u.shi.te.shi.ma.tta.
睡過頭了。

yu.me.o.mi.ta.
做夢。

i.bi.ki.o.ka.i.te.i.ta.
打呼。

2-2生活盥洗

ha.o.mi.ga.i.te.
去刷牙。

o.fu.ro.ni.ha.i.ru.
泡澡、洗澡。

sha.wa.a.o.a.bi.ru.
淋浴。
...............................................................

看更多
收起來

1基本用語篇

1-1招呼問候
o.ha.yo.u.go.za.i.ma.su.
早安。

ko.n.ni.chi.wa.
午安。

ko.n.ba.n.wa.
晚安。

o.ya.su.mi.na.sa.i
晚安。

o.ge.n.ki.de.su.ka.
你好嗎?

sa.i.ki.n.wa.do.u.de.su.ka.
最近過得如何?

o.hi.sa.shi.bu.ri.de.su.
好久不見。

ta.da.i.ma.
我回來了。

o.ka.e.ri.na.sa.i.
歡迎回來。

o.tsu.ka.re.sa.ma.
您辛苦了。

ko.chi.ra.ko.so.
彼此彼此,我才~。

i.ra.ssha.i.
歡迎光臨

o.ja.ma.shi.ma.su./shi.ma.shi.ta.
打擾了。

ki.o.tsu.ke.te.
請小心。

de.su.
我是~。

yo.ro.shi.ku.o.ne.ga.i.shi.ma.su.
請多多指教

1-2道別

sa.yo.na.ra.
再見。

o.sa.ki.ni.shi.tsu.re.shi.ma.su.
我先離開了。

ja./ma.ta.
再見。

i.tte.ki.ma.su.
我出門了。

i.tte.ra.ssha.i.
請慢走。

so.ro.so.ro.ka.e.ri.ma.su.
差不多要回去了。

1-3道謝

a.ri.ga.to.u.go.za.i.ma.su.
謝謝。

do.u.mo.
謝謝。

o.se.wa.ni.na.ri.ma.shi.ta.
多謝關照。

o.ka.ge.de.
多虧~。

1-4道歉

o.so.re.i.ri.ma.su.ga.
不好意思。

mo.u.shi.wa.ke.a.ri.ma.se.n.ga.
真的很抱歉。

su.mi.ma.se.n.
對不起∕謝謝。

go.me.n.
抱歉。

1-5請求

cho.tto.o.ne.ga.i.ga.a.ru.n.de.su.ke.do.
有個請求想麻煩你。

o.ne.ga.i.shi.ma.su.
麻煩了。

te.tsu.da.tte.i.ta.da.ke.ma.se.n.ka.
可以幫個忙嗎?

mo.ra.e.ma.se.n.ka.
請~∕可以~嗎?

ku.re.ma.se.n.ka.
可以給~∕做~嗎?

1-6讚美

o.me.de.to.u.go.za.i.ma.su.
恭喜。

o.ta.n.jo.u.bi.o.me.de.to.u.
生日快樂。

sa.su.ga.
真不愧是。

sa.i.ko.u.de.su.
棒極了。

su.go.i.
真厲害。

u.ma.i.
厲害、好吃。

jo.u.zu.de.su.
很拿手。

e.ra.i.
了不起。

yo.ku.ya.tta.ne.
做的很好。

ka.kko.i.i.
帥呆了。

ki.re.i.
漂亮。

u.ra.ya.ma.shi.i.
羨慕。

1-7詢問

o.na.ma.e.wa.
您貴姓?

do.na.ta.de.su.ka.
請問是哪位?

o.i.ku.tsu.de.su.ka.
請問貴庚?

kyo.u.wa.na.n.yo.u.bi.de.su.ka.
今天星期幾?

i.tsu.de.su.ka.
甚麼時候?

na.n.ji.de.su.ka.
幾點?

do.ko.de.su.ka.
在哪裡?

do.ko.e.i.ki.ma.su.ka.
你要去哪裡?

i.ma./yo.ro.shi.i.de.su.ka.
現在方便嗎?

do.u.shi.te.de.su.ka.
為什麼呢?

do.u.o.mo.i.ma.su.ka.
覺得怎麼樣?

i.ma.wa.a.i.te.i.ma.su.ka.
現在有空嗎?

2基本動作篇

2-1睡覺

o.ki.na.sa.i.
起床。

ma.da.ne.mu.i.
還很睏。

ne.mu.re.na.i.
睡不著。

ne.bo.u.shi.te.shi.ma.tta.
睡過頭了。

yu.me.o.mi.ta.
做夢。

i.bi.ki.o.ka.i.te.i.ta.
打呼。

2-2生活盥洗

ha.o.mi.ga.i.te.
去刷牙。

o.fu.ro.ni.ha.i.ru.
泡澡、洗澡。

sha.wa.a.o.a.bi.ru.
淋浴。
...............................................................

留言Facebook

江建灶 2013-10-13 11:16
請問此書的mp3檔案如何下載?
永續圖書版主 2013-10-14 12:11
您好,mp3檔案已上傳上去,請至"我的書櫃"下載,謝謝。
顯示更多