Top

Pubu飽讀電子書

荀子菁華

出版日期:2018/07/13
出版:Tony的書店 / 南港山文史工作室
作者:張純一 編注 黃育智 補注
語言:繁體中文(台灣)
檔案格式: EPUB(適合手機)
頁數:100
ID:129827

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

荀子(約前316年-前237年),名況,受尊稱為荀卿,漢代避漢宣帝劉詢的諱名,又稱孫卿。荀子為一代大儒,所著《荀子》一書為先秦重要哲學思想著作,對於後世儒家、法家思想與政治文化影響極大。《荀子》經西漢劉向整理校訂,定為三十二篇。
本書《荀子菁華》取材於國學大師張純一編注《諸子菁華錄》,其自云編輯大意:「浙江書局向有二十二子刊本,本篇帙繁,博學者一時未能卒讀,茲就其切於實用者,擇尤采錄,名曰《諸子菁華錄》。」《荀子菁華》即為該書之一部。

章節目錄

勸學篇第一 
修身篇第二
不苟篇第三 
榮辱篇第四
非相篇第五 
非十二子篇第六 
仲尼篇第七
儒效篇第八
王制篇第九
富國篇第十
王霸篇第十一
君道篇第十二
臣道篇第十三 
致士篇第十四
議兵篇第十五
彊國篇第十六 
天論篇第十七
正論篇第十八
禮論篇第十九
樂論篇第二十
解蔽篇第二十一
正名篇第二十二
性惡篇第二十三 
君子篇第二十四
成相篇第二十五 
賦篇第二十六
大略篇第二十七
宥坐篇第二十八 
子道篇第二十九 
法行篇第三十 
哀公篇第三十一 
堯問篇第三十二

看更多
收起來

勸學篇第一 
修身篇第二
不苟篇第三 
榮辱篇第四
非相篇第五 
非十二子篇第六 
仲尼篇第七
儒效篇第八
王制篇第九
富國篇第十
王霸篇第十一
君道篇第十二
臣道篇第十三 
致士篇第十四
議兵篇第十五
彊國篇第十六 
天論篇第十七
正論篇第十八
禮論篇第十九
樂論篇第二十
解蔽篇第二十一
正名篇第二十二
性惡篇第二十三 
君子篇第二十四
成相篇第二十五 
賦篇第二十六
大略篇第二十七
宥坐篇第二十八 
子道篇第二十九 
法行篇第三十 
哀公篇第三十一 
堯問篇第三十二

留言Facebook

顯示更多